Registrar

Shri. B.B. Pimple

Shri. B.B. Pimple

Office Superintendent

Shri. B.D. Goundi

Shri. B.D. Goundi

Stenographer

Shri. S.K. Nikam

Shri. S.K. Nikam

Head Clerk

Shri. K.S. Sagade

Shri. K.S. Sagade